Psycholog

Drodzy rodzice!

Informujemy, że nasze Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Aleksandrowie Kujawskim. 

W naszej placówce pomocy i konsultacji udziela psycholog mgr Maria Machłaj  w każdą środę w godzinach od 14.00 do 16.00

Ponadto Poradnia zaprasza do bezpłatnego korzystania z usług od poniedziałku do piątku.
Godziny urzędowania sekretariatu:
poniedziałek – od 7.30 do 15.30
wtorek – od 7.30 do 15.30
środa – od 7.30 do 15.30
czwartek – od 7.30 do 15.30
piątek – od 7.30 do 15.30

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim

ul. Sikorskiego 3

87-700 Aleksandrów kujawski

telefon kontaktowy: 54 282 55 55

e-mail: ppp@wp.pl

strona internetowa: www.pppc.idsl.pl

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno‐ pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz.U. z 2013 r., poz. 532)

§ 3. 1. Pomoc psychologiczno‐ pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:

1) z niepełnosprawności;

2) z niedostosowania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) ze szczególnych uzdolnień;

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

6) z zaburzeń komunikacji językowej;

7) z choroby przewlekłej;

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

9) z niepowodzeń edukacyjnych;

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Pomoc psychologiczno‐ pedagogiczna udzielana w przedszkolu, szkole i placówce rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno‐ pedagogicznej dla uczniów.

Za § 4. Korzystanie z pomocy psychologiczno -pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce jest dobrowolne i nieodpłatne.

DROGI RODZICU! JEŻELI ZAUWAŻYŁEŚ NIEPOKOJĄCE ZACHOWANIA LUB TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE SKONSULTUJ SIĘ ZE SPECJALISTAMI, ABY JAK NAJWCZEŚNIEJ UDZIELIĆ POMOCY SWEMU DZIECKU.